Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår, leveringsbetingelser og betalingsbetingelser

Af den private virksomhed Stoov BV i Utrecht, Nederlandene


1. Relevans

1.1 Disse betingelser gælder for alle tilbud og alle aftaler, som vi udarbejder, herunder alle forhandlinger, som vi fører forud for indgåelsen af en aftale.


1.2 Afvigelser fra disse betingelser er kun gyldige, hvis de er aftalt skriftligt mellem parterne. Eventuelle afvigelser gælder kun for den aftale, hvori de er foretaget; resten af disse betingelser forbliver fuldt ud gældende.


2. Aftaler


2.1 Alle vores tilbud og tilbud er uforpligtende, medmindre vi udtrykkeligt har angivet andet. Angivelse af dimensioner og/eller vægt, af billeder og/eller tegninger, af tekniske og/eller kemiske specifikationer, farve, type, mængde, sammensætning og kvalitet skal betragtes som omtrentlige.


2.2. Tilbud og tilbud er baseret på de oplysninger, som den anden part har givet os, tegninger og målinger, der er afledt heraf.


2.3 Hvis et tilbud og/eller en prisangivelse ikke rettidigt og fuldt ud skriftligt accepteres, foreligger der kun en aftale, hvis og i det omfang modparten kun afviger på mindre væsentlige punkter, hvor kontrakten indgås, uden at disse mindre detaljer indgår i kontrakten.


3. Indgåelse af aftaler


3.1 Hvis vi sender en bekræftelse af en aftale eller leverer en ordrebekræftelse til den anden part, indeholder denne bekræftelse den eneste og korrekte gengivelse af det aftalte, medmindre den anden part inden for 8 dage efter datoen for ordrebekræftelsen skriftligt anfægter bekræftelsens nøjagtighed. Også i tilfælde af en tvist skal begge parter rådføre sig med hinanden for at forsøge at nå til enighed om de af den anden part anførte fejl. under disse konsultationer har vi ret til at ophæve aftalen uden at være forpligtet til at betale omkostninger eller erstatning.


3.2 Hvis aftalen er indgået, har vi ret til straks efter udstedelse af ordrebekræftelsen til den anden part skriftligt at meddele, at aftalen ikke kan annulleres eller ændres. Hvis vi meddeler, at aftalen kun kan gennemføres på en ændret måde, skal den anden part inden 8 dage efter modtagelsen af vores tilsvarende meddelelse skriftligt bekræfte, at han ønsker gennemførelsen af den ændrede aftale.


3.3 Hvis vi har påbegyndt gennemførelsen og/eller hvis der er foretaget et depositum af den anden part som svar på et dokument, der er skrevet og sendt af os, gælder indholdet af dokumentet som det, der er aftalt mellem parterne.


4. Intellektuel ejendomsret


4.1 Vi forbeholder os ophavsretten og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder til og ejendomsretten til alle i tilbuddet og/eller udførelsen af kontraktens design, illustrationer, tegninger, prøver og modeller. Alle varer, som vi stiller til rådighed for modparten, skal omgående returneres inden for 8 dage efter en anmodning fra vores side.


4.2 Billeder, tegninger, designs m.v. må ikke kopieres eller kopieres og må ikke stilles til rådighed for tredjemand.


4.3 Den anden part skal holde os skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, der er baseret på eller relateret til påstanden om, at tegninger, modeller m.v., der er fremstillet af den anden part, krænker en gyldig rettighed til intellektuel eller industriel ejendomsret.


18.1 Forsendelse


18.11 Leveringstider og frister for aftalte ydelser er kun angivet af os som en tilnærmelse. Hvis den aftalte leveringsfrist overskrides, er den anden part forpligtet til skriftligt at meddele os en yderligere frist på 30 dage til levering. Først efter overskridelse af ovennævnte frist kan vi med forbehold af de øvrige bestemmelser i disse betingelser gøres ansvarlige for overskridelsen af fristen, eller kontrakten kan ophæves.

18.12 I tilfælde af force majeure suspenderes vores forpligtelse til at levere eller udføre, indtil årsagen til force majeure er blevet ophævet. Force majeure omfatter, men er ikke udelukkende; strejke, likvidation, maskinstop, brand eller andre uforudsete omstændigheder, likvidation af en leverandør eller tredjemand, som følge af hvilken vi, vores leverandører eller vores tredjemand ikke eller ikke rettidigt kan opfylde henholdsvis deres forpligtelser.

6. Transport

Disse betingelser vil blive anført under:

6.1 Levering og transport af varer sker "ab fabrik" og afholdes således af den anden part. Fra tidspunktet for aftalens indgåelse bæres risikoen for de købte varer af modparten.

6.2 Ved udenlandsk fremstillede varer forbeholder vi os retten til at opnå fortoldning.Stoov B.V.

6.3 Forsikring af varer under transport afholdes af modparten, medmindre andet er aftalt.


7. Ring til

7.1 Hvis der er aftalt levering på afkald, er den anden part forpligtet til inden to uger efter aftalens indgåelse eller inden to uger efter datoen for ordrebekræftelsen skriftligt at give os afbestillingsfristerne. Hvis vi ikke har modtaget den skriftlige anmodning inden for to ugers tid, er vi berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvist, uden at det berører vores øvrige rettigheder, herunder retten til at kræve erstatning. Selv om den aftalte levering ikke finder sted eller ikke finder sted rettidigt, er vi berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvist, uden at det berører vores øvrige rettigheder, herunder retten til at kræve erstatning.


8. Garantier

8.1 Vi er altid berettiget til forud for levering eller anden opfyldelse af vores forpligtelser at kræve sikkerhedsstillelse i form af en bankgaranti for opfyldelse af betalingsforpligtelser.

8.2 Hvis den anden part nægter at stille den krævede sikkerhedsstillelse, er vi berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvist, uden at det berører vores øvrige rettigheder, herunder retten til at kræve erstatning.

9. Aktiviteter udført af tredjemand

9.1 Vi har til enhver tid ret til helt eller delvist at lade tredjeparter udføre overdragne opgaver eller levere varer, der er købt af tredjeparter.

10. Afskærmning anden part

10.1 Hvis det ved forhindring fra den anden part aftalte arbejde og/eller leverancer ikke er muligt at udføre til den aftalte tid, er den anden part forpligtet til at betale de deraf følgende omkostninger og skader til os.Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at ophæve aftalen uden begrundelse i 30 dage. Denne fortrydelsesperiode begynder dagen efter, at forbrugeren eller en tidligere udpeget af forbrugeren og den anmeldte repræsentant for iværksætteren har modtaget produktet.


11. Ansvar

11.1 Hvis opfyldelsen af vores forpligtelser kan medføre erstatningsansvar, er dette ansvar begrænset til det beløb, som vores forsikringsselskab udbetaler i henhold til den gældende ansvarsforsikring, herunder den selvrisiko, som vi har i det pågældende tilfælde i forbindelse med dette ansvar.

11.2 I tilfælde af at der - uanset årsagen - ikke kan ske nogen betaling som omhandlet i stk. 1 i denne artikel vedrørende ansvarsforsikring, vil vores ansvar for direkte skader under ingen omstændigheder overstige det angivne beløb på den pågældende faktura.

11.3 Ansvar for indirekte skader eller følgeskader er under alle omstændigheder udelukket.

11.4 Størrelsen af den erstatning, der skal betales i alle tilfælde, reduceres yderligere på følgende måde:

- Skader som følge af driftsafbrydelse, indtægtstab osv. kan uanset årsag ikke erstattes. Den anden part skal, hvis den ønsker det, være forsikret mod sådanne skader.

- Vi er ikke ansvarlige for skader som følge af anden anvendelse end den, som varerne er bestemt til, og til hvilket formål varerne er købt hos os.

11.5 Modparten skal friholde os for eventuelle erstatningskrav fra tredjemand mod os i forbindelse med de købte varer.

12. Pris

12.1 De aftalte priser er baseret på de priser på råvarer, materialer, transportomkostninger, lønomkostninger osv., der er gældende på dagen for aftalens indgåelse. Vi forbeholder os ret til at videregive rimelige omkostningsstigninger til kunden, forudsat at de finder sted efter tilbudsdatoen, selv om denne stigning var forudsigelig på tidspunktet for vores tilbud. Denne prisstigning vil blive meddelt ved skriftlig meddelelse til den anden part.


13. Bevarelse

13.1 Vi forbeholder os udtrykkeligt ejendomsretten til de leverede varer, indtil fuld betaling, herunder erstatning for skader, omkostninger og renter, herunder tidligere og efterfølgende leverancer og ydelser, har fundet sted.

13.2 Modparten kan på ingen måde råde over leverede varer, så længe han ikke fuldt ud har opfyldt sine forpligtelser over for os.

13.3 Modparten forpligter sig til at stille leverede produkter til rådighed for os på første anmodning og giver fra nu af os eller af os udpegede person(er) en uigenkaldelig tilladelse til at gå ind i eller køre på de lokaler, hvor varerne befinder sig, for at tage disse produkter med sig.

14. Garanti

14.1 Vi yder kun garanti i det omfang, det udtrykkeligt er skriftligt aftalt, og kun for at genoprette fejlen eller manglen for vores regning. Garantien ydes kun med hensyn til konstruktionen. Medmindre andet er aftalt, gælder garantien i 24 måneder efter leveringen med undtagelse af batterier og stoffer, for hvilke der gælder 12 måneders garanti efter leveringen.

14.2. Enhver garanti bortfalder, hvis varer, der leveres af eller på vegne af den anden part, håndteres eller behandles forkert, især hvis de håndteres i strid med de tekniske specifikationsinstruktioner, der er givet af os eller på vores vegne, eller hvis der foretages redigeringer eller ændringer af leverede varer af den anden part.

14.3 Hvis den anden part har foretaget eller ladet foretage reparationer eller ændringer uden vores forudgående samtykke i garantiperioden eller ikke opfylder sine betalingsforpligtelser, bortfalder garantien straks.

15. Klage

15.1 Den anden part skal straks efter levering kontrollere de leverede varer. Hvis den anden part ikke finder nogen skade på varens emballage, antages det, at varerne var i god stand ved leveringen, med forbehold af beviser til den anden part.

15.2 Reklamationer skal være skriftlige inden 8 dage efter modtagelsen af de af os leverede varer eller inden 8 dage efter afslutningen af det udførte arbejde, under straf af fortabelse af retten til at påberåbe sig manglende eller ukorrekte påberåbelse af det leverede eller udførte, medmindre der ville blive ydet en skriftlig garanti som nævnt i den foregående artikel.

15.3. Hvis reklamationerne findes gyldige af os, går vores forpligtelse ikke ud over at sende en erstatningslevering eller reparere en fejl eller mangel af os gratis, hvor transportomkostninger er udelukket uden for Nederlandene.

15.4 Klager eller en klage over garantien giver ikke den anden part ret til at suspendere betalingsforpligtelsen.

16. Annullering

Opzegging

16.1 Inden leveringstidspunktet kan den anden part annullere ordren, hvorefter aftalen opløses. I givet fald skal den anden part betale en erstatning på et beløb på:

- 90 % af det, som den anden part skulle have betalt for aftalens gennemførelse, hvis den anden parts annullering af en aftale finder sted, mens leveringsdatoen er blevet meddelt den anden part.

- 30 % af det beløb, som den anden part skulle have betalt for opfyldelsen af aftalen, hvis der ikke er meddelt den anden part nogen leveringsdato på tidspunktet for den anden parts annullering af aftalen.

16.2. Hvis særlige ting er udviklet og bestilt på vegne af den anden part, er erstatningsbeløbet i tilfælde af annullering 100 % af det, som den anden part skulle betale ved aftalens udførelse.

16.3 De i denne artikel nævnte procentsatser er faste, medmindre vi beviser, at den faktiske skade er større.


17. Betalinger

17.1 Leverancer sker mod kontant betaling.

17.2 Hvis der er aftalt levering på regning, skal betaling ske inden for den aftalte frist regnet fra fakturadato uden nedsættelse eller udsættelse. Afregning fra modparten er ikke tilladt.

17.3 Ved overskridelse af grænsen på 30 dage efter fakturadato skylder modparten renter med den lovbestemte rente plus 3 %. En delmåned regnes som en hel måned.

17.4 Hvis vi er nødt til at videregive kravet til inkasso, er modparten over udenretslige omkostninger skyldige til os, som anslås til 15% af kravet med et minimum på € 150,-.

17.5. Hvis vi har givet modparten rabat for betaling inden 8 dage efter fakturadato, bortfalder rabatten, hvis betalingen af det fulde fakturabeløb minus den ydede rabat ikke er i vores besiddelse senest efter den 8. dag efter fakturadato. Den anden part kan i så fald ikke længere gøre krav på den oprindeligt indrømmede rabat og er forpligtet til at betale det fulde fakturabeløb til os.

17.6. Så længe modparten ikke har opfyldt sine forpligtelser, er vi berettiget til at suspendere opfyldelsen af vores forpligtelse.

18. Gældende ret

18.1 Alle aftaler er underlagt hollandsk lovgivning. Konventionen om internationale køb af varer (CISG), også kendt som Wienerkonventionen fra 1980, finder ikke anvendelse.

19. Tvister

19.1 Alle tvister fra eller som følge af en aftale eller yderligere aftaler vil udelukkende blive afgjort af den kompetente domstol i Utrecht-distriktet.

19.2 Vi har ret til at henvise en tvist til den domstol, der har kompetence i henhold til de normale regler om relativ kompetence.

20. Sted for udførelsen

20.1 Aftalerne skal indgås på vores forretningssted.

Således indgivet til handelskammeret i Utrecht, handelsregistreringsnummer 62149342.